جهت استرداد وجه برای کنسلی بلیط فرم زیر را پر کرده و آن را ارسال نمائید .